Sertleşme Bozukluğu Tedavisi

Penis Protezi Sertleşme Bozukluğu için Çözüm Müdür?

Sertleşme sorunu (SS) sık görülen bir sorundur. Ha-yatı tehdit etmemesine rağmen, hayat kalitenizi olum-suz etkileyebilir. Kalp hastalığı gibi başka durumlarla ilişkili olabileceği için doğru tedaviyi almanız önem-lidir. SS için farklı tedavi yöntemleri mevcuttur, sizin durumunuza en uygun tedavi seçeneğini doktorunuz-la tartışın.
Bu bölümde tedavi seçenekleri ve ülkeden ülkeye de-ğişebilen durumlarla ile ilgili genel bilgiler verilecektir.

Eğitim ve çiftlerin değerlendirilmesi

Tedavinin önemli bir bölümü, bu durumu ve yakın ilişkiniz üzerinde oluşturabileceği sonuçları anla-maktır. SS tedavisi için doktorunuz genellikle fiziksel ve psikolojik yaklaşımların bir kombinasyonunu öne-rir. Geçmişte, doktorlar SS’nin ağırlıklı olarak fiziksel yönünün tedavisine odaklanırlardı. Günümüzde ise psikolojik ve duygusal yönü de değerlendirilmekte-dir.
Sadece fiziksel belirtileri tedavi etmektense psikolojik yaklaşımları da içeren tedavilerin daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu yaklaşımın, bekâr hastalarda veya partnerin müdâhil olmadığı durumlarda da etkili oldu-ğu görülmüştür.
Eğer ciddi bir ilişkideyseniz tedavi tipini partnerinizin de onaylaması, nasıl işlediğini bilmesi ve bunu konu-şabiliyor olmanız yararınıza olacaktır.
Unutmayın ki, tedavi sizin durumunuza özel olarak planlanır ve başkalarında işe yarayan tedaviler sizde her zaman işe yaramayabilir.
SS’yle ilişkili başka bir sağlık sorununuz varsa dokto-runuz sizi bu konuda değerlendirilmek ve ileri tedavi için bir uzmana sevk edebilir.

Yaşam tarzı önerileri

Genel sağlık durumunuzun iyileştirilmesi şikâyetleri-nizin azalmasını sağlayabilir. Doktorunuz size, siga-rayı bırakmanızı, daha az alkol tüketmenizi ve düzenli egzersiz yapmanızı önerecektir.
Şahsi durumunuza göre doktorunuz, beslenme dü-zeninizi ayarlamanızı önerebilir. Bu durumu öncelikle doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Genel bir kural olarak şeker, tuz ve yağlı yiyeceklerden fakir beslen-meye gayret edin.

Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri

Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5I) SS tedavisin-de kullanılan bir ilaç grubudur. Bu ilaçlar penisteki damarların düz kaslarında gevşeme sağlayarak kan akımını artırırlar. Cinsel uyaran olmadan sertleşmeye neden olmazlar.
Onaylanmış 4 çeşit PDE5I vardır:

• Sildenafil
• Tadalafil
• Vardenafil
• Avanafil

PDE5I’lar SS için en çok reçete edilen ilaçlardır. Tüm PDE5I çeşitleri eşit derecede etkili olabilir. Hangi ila-cın sizin için daha iyi olduğu ne sıklıkla cinsel ilişkiye girmek istediğinize ve kişisel tecrübelerinize göre de-ğişir.
SS’nin tedavisinde PDE5I’ların çok etkili olması sebe-biyle piyasada bir çok taklit ilaç mevcuttur. Bu ilaçların satışı onaylanmamaktadır, zehirli olabilirler ve sağlı-ğınızı bozabilirler. SS için ilaç kullanmadan veya satın almadan önce mutlaka doktorunuzla veya sağlık hiz-meti sağlayıcınızla konuşun.

Sildenafil

Bilinen en eski PDE5I’dır ve hap olarak satılır. 25, 50 ve 100 mg’lık dozlarda satışa sunulur. İhtiyaçlarınıza göre doz ayarlaması yapılabilir. İlacı içtikten 30 – 60 dk sonra etkilerini hissetmeye başlarsınız. Etkisi 12 saate kadar devam edebilir. Sildenafil içmeden he-men önce yağlı gıdalarla beslenirseniz ilacın etkisi azalır.

Tadalafil

Tadalafil, hap olarak satılır. 5, 10 ve 20 mg’lık dozlarda bulunur. İhtiyaçlarınıza göre doz ayarlaması yapılabi-lir. İlacı içtikten 30 dk sonra etkilerini hissetmeye baş-larsınız. 2 saat sonra en etkin düzeye gelir. Etkisi 36 saate kadar devam edebilir. Diğer PDE5I’lara kıyasla yediklerinizin Tadalafil’in etkinliğine etkisi yoktur.

Vardenafil

Hap olarak veya çözünebilir tablet olarak satılır. 5, 10 ve 20 mg’lık dozlarda satışa sunulur. İhtiyaçları-nıza göre doz ayarlaması yapılabilir. İlacı içtikten 30 dk sonra etkilerini hissetmeye başlarsınız. Vardenafil içmeden hemen önce yağlı gıdalarla beslenirseniz ilacın etkisi azalır.

Avanafil

Avanafil en yeni PDE5I’dır. 50, 100 ve 200 mg doz-larında bulunabilir. İhtiyaçlarınıza göre doz ayarlama-sı yapılabilir. İlacı içtikten 15 – 30 dk sonra etkilerini hissetmeye başlarsınız. İlaçla birlikte yiyeceğiniz her-hangi bir şey ilacın etkisini geciktirebilir.

Yan etkiler

PDE5I’lar baş ağrısı, ciltte kızarıklık, mide ekşimesi, burun tıkanıklığı ve sersemlik hissi yapabilir. Varde-nafil görme değişikliklerine, Tadalafil ve Avanafil ise sırt ve kas ağrılarına sebep olabilir. Tüm bu yan etki-ler siz ilacı kullanmayı bıraktıktan sonra geçer.

PDE5I’lar ne zaman önerilmez?

Nitrat içeren ilaçlar veya alfa blokerler kullanıyorsanız PDE5I kullanımı önerilmez. Ani kan basıncı düşüşü-ne yol açabilirler. Eğer kafanızda sorular varsa dokto-runuza danışın.

PDE5I’lar etki etmezse ne yapılabilir?

PDE5I’ların size faydalı olmadığını düşünüyorsanız öncelikle bu durumun nedenini belirlemeniz gerekir. Bunun için şu soruları cevaplamalısınız:

• En az 4 farklı zamanda bu ilacı kullandınız mı?
• İlacın maksimum dozunu kullandınız mı?
• İlacı aldığınızda yeterli cinsel uyaran var mıydı?
• İlacın etkisini göstermesi için yeterince beklediniz mi?

Cinsel uyaranı başlatmadan önce çok mu bekle-diniz?

En yüksek doz ve doğru PDE5I kullanmanıza rağmen fayda görmüyorsanız, diğer olası tedavi alternatiflerini doktorunuzla konuşun.

Topikal tedavi

Topikal tedavi nedir?

Topikal tedavi ilaçların deriye uygulanması anlamına gelir. Alprostadilin iki özel formülasyonu topikal tedavi için onaylıdır. Bunlardan ilki penis ucundan yerleş-tirilen (intraüretral) üretral pelet formunda bir ilaçtır. İkincisi ise penis ucunda, üretranın dış açıklığına uy-gulanan krem formunda bir ilaçtır.

Topikal tedavileri ne zaman düşünmeliyim?

Alprostadil, sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan ve bilinen bir ilaçtır. Genellikle ikinci basamak teda-vinin bir parçası olarak görülseler de birinci basamak tedavide de kullanımları olabilir. Alprostadil kremin en önemli avantajı sistemik yan etkilerin çok nadir gö-rülmesi ve diğer ilaçlar (örneğin, yüksek tansiyon te-davisinde kullanılan veya heparin, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla) ile birlikte kullanımında herhangi bir kısıtlama olmamasıdır.

Topikal tedaviler nasıl etki eder?

Alprostadil üretradan emilir ve penis damarlarının düz kaslarında gevşeme sağlayarak kan akımını artırır. Alprostadil krem alprostadilin absorpsiyonunu kolay-laştırmak için permeasyon artırıcı içerir. Etki mekaniz-ması intraüretral alprostadilinkine benzer.

Topikal tedaviler ne zaman önerilmez?
Aşağıdakilerden herhangi biri var ise veya alprostadi-le alerjiniz var ise alprostadil kullanmamalısınız:

• orak hücreli anemi veya orak hücreli anemi taşı-yıcılığı,
• lösemi,
• kemik iliği tümörü (multipl miyelom),
• eğri veya yapısı bozuk penis,

• penil fibrozis veya Peyronie hastalığı,
• penil implant bulunması.

Yan etkiler nelerdir?
İntraüretral alprostadiline bağlı en sık görülen yan et-kiler genellikle kan basıncı düşüklüğünün eşlik ettiği sersemlik hissi ile bölgesel ağrıdır. Üretral kanama ve üriner sistem enfeksiyonları bazı hastalarda göz-lenebilse de, penil fibrozis ve priapizm çok nadir göz-lenirler.

Topikal alprostadilin yalnız, peniste kızarıklık, penis-te yanma ve acı hissinin olduğu bölgesel yan etkileri nedeniyle avantajlıdır. Sistemik yan etkiler çok nadir görülür.

Alprostadili kullanmanızın güvenli olduğundan emin olmak için, doktorunuza şu durumlardan herhangi biri sizde varsa söyleyin:

• kan pıhtısına bağlı geçirilmiş olay öyküsü,
• kalp hastalığı, yüksek kan basıncı (hipertansi-yon),
• kanama veya pıhtılaşma bozukluğu; veya
• kan yoluyla bulaşabilecek bir hastalık (hepatit veya HIV gibi)

Bu ilacın cinsel aktivitede bulunduğunuz partnerinize geçmesini önlemek için prezervatif kullanın.

Vakumlu Sertleşme Cihazı (VED)

VED nedir?

Vakumlu sertleşme cihazı (VED), silindir şeklinde bir cihazdır ve penisi çevresinden sıkan bir lastik veya silikon halkası bulunur. VED, sertleşmeyi ve bunun korunmasını sağlar.

Ne zaman VED kullanmayı düşünmeliyim?

PDE5I’lar etkili olmadığı zaman VED düşünmelisiniz. Aynı zamanda PDE5I kullanamıyorsanız veya SS için ilaç kul-lanmak istemiyorsanız da VED’leri alternatif bir tedavi olarak düşünebilirsiniz.

VED nasıl çalışır?

Silindiri penisin üzerine yerleştirip elle veya elektronik pompa ile cihazın içerisinden hava çıkartılarak vakum oluştu-rulur. Bu işlem penise kan birikmesini, dolayısıyla önce şişmesini sonra da sertleşmesini sağlar (Şekil 1).
Sertleşmeyi korumak için pompayı çıkardıktan sonra penisin tabanına lastik veya silikon daraltıcı halkayı yerleştirme-niz gerekir. Halkayı asla 30 dakikadan fazla takılı bırakmayın.

Penisin içerisine çekilen kanın koyu renkli olacağını bilmeniz önemlidir. Sonuç olarak, penisiniz dokununca daha soğuk hissedilir ve halka yerindeyken hafifçe mavi görünür. Bazı kişiler bunu önemsemez fakat bu durum sizi veya partnerinizi rahatsız ediyorsa birbirinizle ve doktorunuzla bu konuyu konuşmanız gerekir.

30 dakikadan sonra halkanın çıkarılması gerektiğini bilmeniz çok önemlidir. Penis içerisine çekilen kanda oksijen azdır ve oksijen azlığı penis derisine zarar verebilir.

VED olmadan bir daraltıcı halka kullanmak istiyorsa-nız halkanın lastik veya silikon gibi esnek bir mad-deden yapılmış olmasına dikkat edin. Asla çelik veya sert plastik gibi sert maddeleri tercih etmeyin; bu tür maddelerin çıkarılması zor olabilir.
VED Ne zaman önerilmez?
Pıhtı önleyici ilaç kullanıyorsanız veya bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa VED kullanmanız önerilmez.
VED’lerin yan etkileri nelerdir?
VED’ler rahatsızlık hissi verebilir, orgazm sırasında boşalmayı zorlaştırabilir, penis derisinde morarmaya ve hissizliğe yol açabilir. Daraltıcı halkayı 30 daki-kadan fazla tutmak penis derisinde ciddi hasara yol açabilir.

Şok dalga tedavisi

Şok dalga tedavisi nedir?
Vücut dışı şok dalga tedavisi (ESL) sertleşme fonk-siyonunun iyileştirilmesi için çok düşük yoğunluklu odaklanmış şok dalgalarının kısa aralıklar halinde pe-nise verildiği bir tedavidir. Birden fazla seans halinde uygulanır ve gerekirse tekrarlanabilir.
ESL, SS için araştırılmakta olan yeni bir tedavi yönte-midir. Standart bir tedavi seçeneği değildir. SS teda-visi için özel ESL cihazları gerekir. Doktorunuzla ESL tedavisinin size uygun olup olmadığını ve gittiğiniz hastanede uygulanıp uygulanamayacağını görüşün.
ESL’yi ne zaman düşünmeliyim?
Hafif düzeyde SS’niz varsa ve PDE5I kullanmak iste-miyorsanız doktorunuz ESL önerebilir. Ancak ESL’nin şu anda standart bir SS tedavisi olmadığını unutma-yın.
Nasıl etki eder?
ESL penis dokusunda küçük çaplı bir hasar meyda-na sebep olur. İyileşme sürecinde yeni kan damarları oluşur ve penise giden kan akımı artmış olur. Bu du-rum, sertleşme sağlama ve bunu devam ettirme ka-pasitesini artırır.

İntrakavernöz enjeksiyonlar

İntrakavernöz enjeksiyon nedir?

İntrakavernöz enjeksiyonlar SS tedavisi için penis içerisindeki süngerimsi dokuya damarların açılması amacıyla ilacın enjekte edildiği bir tedavi seçeneğidir.
Ne zaman intrakavernöz enjeksiyonları düşünmeliyim?
İntrakavernöz enjeksiyonlar, ilk aşamada uygulanan yaşam tarzı değişiklikleri veya PDE5I’lar işe yara-madığında başvurulan bir tedavi seçeneğidir. Her ne kadar çoğu erkek penisine iğne yapılması fikrinden korksa da bu tedaviyi seçen kişiler, enjeksiyonun sağ-ladığı faydalar karşısında küçük bir iğne deliğinin çok da önemli olmadığını kısa sürede fark etmektedir.
İntrakavernöz enjeksiyonlar nasıl etki eder?
İntrakavernöz enjeksiyonda kullanılan ilaçlar penisin damarlarının düz kaslarında gevşemeye yol açarak kan akımını artırırlar. Böylece enkjeksiyondan 10 – 15 dk sonra cinsel uyaran olmasa dahi sertleşme ger-çekleşir.

İntrakavernöz enjeksiyon için en sık kullanılan ilaç alprostadildir. Bazı durumlarda doktorunuz etkiyi ar-tırmak veya yan etkileri azaltmak amacıyla bir ilaç kombinasyonu önerebilir. Sık kullanılan ilaçlar arasın-da şunlar sayılabilir: papaverin, fentolamin, vazoaktif intestinal peptid, atropin ve forskolin. Dozlar farklılık gösterebilir ve ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bu ilaçla-rın tamamının her ülkede bulunamayabileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

İntrakavernöz enjeksiyonu nasıl yaparım?

Üroloğunuz size kendinize nasıl enjeksiyon yapaca-ğınız konusunda muayenehanesinde eğitim verecek-tir. Bazı durumlarda partnerinizin de eğitim alması gerekebilir. Eğitim sırasında ürolog size uygun dozu da belirler.
Enjeksiyonun yapılacağı yer önemlidir. Penisin taban kısmına, üretra, sinirler ve penisteki kan damarlarına zarar vermemek için saat 2 ve 4 yönleri arasına veya 8 ve 10 yönleri arasına enjeksiyon yaptığınızdan emin olun. (Şekil 2). Daha sonra enjeksiyon yaptığınız yere morarma olmaması için 2 – 5 dk boyunca ha-fifçe basınç uygulayın. Eğer doğru doz uygulandıysa 10 – 15 dk içerisinde sertleşme gerçekleşecektir.

İntrakavernöz enjeksiyonlar ne zaman önerilmez?

Eğer ilaç içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşı-rı duyarlılığınız varsa, priapizm açısından riskliyseniz veya pıhtı önleyici ilaç kullanıyorsanız intrakavernöz enjeksiyon kullanmamalısınız. Üroloğunuz size bu kontrendikasyonlarla ilgili daha derin bilgi verebilir ve kişisel durumunuzu konuşabilirsiniz.

Yan etkiler nelerdir?

Enjeksiyonların en sık yan etkisi sertleşme sırasında peniste ağrı olmasıdır. Her 10 enjeksiyondan birinde bu olur ve sertleşmenin bitmesiyle son bulur. Bir diğer hafif yan etki ise enjeksiyon bölgesinde morarmadır.
En ciddi yan etki priapizmdir. Sertleşmenin 4 saatten uzun ve ağrılı olmasıdır. Priapizm, penis damarla-rı içerisindeki düz kas hücrelerine zarar verebilir ve SS’yi kötüleştirebilir. Sertleşmenizin 2 – 3 saatten uzun sürmesi halinde doktorunuzla iletişime geçme-niz çok önemlidir. Genelde priapizm, bir antidot (Her-hangi bir zehir veya ilacın zararlı etkisini engelleyen veya ortadan kaldıran madde) enjeksiyonu ile etkin şekilde tedavi edilebilir.

Penil İmplantlar (Mutluluk Çubuğu)

Penil implant nedir?

Penil implant, penis protezi olarak da adlandırılır ve şiddetli SS durumunda penisin sertleşme odacıklarına yerleşti-rilen tıbbi bir cihazdır.

Ne zaman penil implant ameliyatını düşünmeliyim?

PDE5I ve intrakavernöz enjeksiyonları denemenize rağmen bunların SS’niz üzerinde çok az etkisi olduysa penil implant düşünebileceğiniz bir seçenektir. Aynı zamanda PDE5I veya enjeksiyon ilaçlarını kullanamıyorsanız da öne-rilebilir. PDE5I ve enjeksiyonu denediyseniz ve sonucundan memnun kalmadıysanız ve kalıcı bir çözüm istiyorsanız penil implant sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Penil implant nasıl etki eder?

İki çeşit penil implant vardır: Yarı sert, şişirilemeyen implantlar ve şişirilebilir implantlar.

Yarı sert implantlar, penisin sertleşme odacıklarına yerleştirilen bükülebilir iki çubuktan oluşur. Cinsel aktivite esna-sında uygun pozisyona bükülebilirler. Bu tip implantların bulunması halinde penis daima yarı serttir ve gizlemesi zor olabilir.

Şişirilebilir penil implantlar ise içi sıvı dolu cihazlardır, penisin sertleşme odacıklarında yerleştirilen iki şişirilebilir silin-dirden, skrotuma yerleştirilen elle kontrol edilen bir pompadan ve penis sert değilken sıvıyı depolayan bir rezervuar-dan oluşur. Cihaz, pompanın birkaç kez sıkılması vasıtasıyla sıvının rezervuardan silindirlere aktarılması sayesinde şişirilir. Daha sonra, sıvının rezervuara geri aktarılması amacıyla da pompa kullanılır (Şekil 3).

Her iki implant için de ameliyat olmanız gerekir. Her iki implant da tamamen vücudun içerisine yerleştirilir. Şişirilebilir implantlar, daha doğal bir sonuç sağladık-ları için daha sık kullanılırlar. Komplike olgularda yarı sert implantlar daha uygun olabilir. Üroloğunuzla iki implant çeşidinden hangisini seçeceğinizi konuşun.

İşleme nasıl hazırlanacağım?
İşleme nasıl hazırlanacağınız konusunda doktorunuz size detaylı bilgi verecektir. Anesteziye hazırlık ama-cıyla ameliyattan 6 saat öncesinden itibaren yemek yememeli, herhangi bir şey içmemeli ve sigara kullan-mamalısınız. Reçeteli bir ilaç kullanıyorsanız dokto-runuza bildirin. Ameliyattan birkaç gün öncesinde bu ilacı kesmeniz gerekiyor olabilir.
Penil implant ameliyatı nasıl yapılır?
Penil implant ameliyatı için genel anestezi veya bel-den uyuşturma (spinal anestezi) alabilirsiniz. Ayrıca ameliyattan bir gün sonra çekilmek üzere bir idrar sondası takılır. Anestezi altındayken doktorunuz peni-sinizin üzerinde veya penisle skrotumun arasında bir kesi yapar. Bu kesi sayesinde sertleşme odacıkları-nız görülür ve cerrah doğru uzunluktaki penil implantı yerleştirmek için bu odacıkları ölçer.
Silindirler yerlerine yerleştirildikten sonra, karın duva-rının arkasına rezervuar ve testislerin arasına, skrotu-ma, gizlenecek şekilde pompa yerleştirilir.
Son olarak tüm parçaların bağlantıları yapılır ve kesi dikilir. Yara temizlenir ve baskılı pansuman yapılır. Çoğu cerrah penil implantı bir gün boyunca şişirilmiş konumda tutar. Bazı cerrahlar ise işlemden bir gün sonra çekmek üzere bir dren yerleştirmeyi tercih ede-bilirler.
Günlük aktivitelerime dönmem ne kadar zaman alır?
Genelde ameliyattan bir gün sonra doktorunuz tara-fından baskılı pansuman açılıp implant indirildikten sonra taburcu olabilirsiniz. Ameliyattan sonra birkaç gün ila birkaç hafta boyunca peniste acı ve ağrı, pe-niste ve skrotumda şişlik yaşayabilirsiniz. Bu durum normaldir ve ağrı kesiciler veya soğuk uygulama ile tedavi edilebilir. Ameliyattan sonraki ilk 2 – 3 gün içe-risinde kesiden az miktarda akıntı olabilir. Bu durum genellikle kendiliğinden geçer; tedavi gerektirmez.
Ameliyattan sonra 4 – 6 hafta boyunca:

• 5 kilogramdan ağır bir şey kaldırmayın
• Ağır egzersiz yapmayın ve bisiklete binmeyin
• Termal banyoya veya saunaya girmeyin
• Reçete edilen ilaçları doktorunuzla konuşun

Doktorunuz implantın ilk kez şişirilmesi için size bir randevu verecektir. Bu işlem şişlik ve ağrı geçtikten sonra yani ameliyattan yaklaşık 4 – 6 hafta sonra ya-pılır. Bu randevunuzdan sonra cinsel aktivitede bulu-nabilirsiniz.
Şu durumlarda üroloğunuzu bilgilendirin:

• Şişlik çok fazlaysa veya geçmezse
• Her gün çok miktarda akıntınız varsa
• Ağrı giderek artar veya geçmezse
• Kesi bölgesinde giderek artan bir kızarıklık veya hassasiyet fark ederseniz
• Ateşiniz varsa

Penil implant ameliyatının avantajları

• Mekanik arızanın nadir olması
• Cihazın gizli bir şekilde şişirilebilir olması
• Şişirilebilir implantların gizlenmesi kolaydır
• Priapizm riski yoktur
• Tüm olası tedavi yöntemlerinden daha fazla tatmin edici sonuçlar sağlaması
• Hasta ve partneri implanttan ne beklemeleri gerektiği konusunda doğru bilgilendirilirse tüm SS tedavilerine göre daha fazla hasta tatmini sağlaması

Penil implant ameliyatının dezavantajları

• Bu ameliyatın geri dönüşü yoktur
• Cihazın çıkarılması gerekirse sertleşme fonksiyonunun geri gelmesi mümkün değildir
• Düşük oranda gözlenen enfeksiyon riski
• Düşük oranda gözlenen cihaz arızası riski: Genelde, şişirilebilir implantlar 10 – 15 yıl ömürlüdür. Cihaz arızalanırsa değiştirilmesi mümkündür.
• Çok düşük düzeyde gözlenen ameliyat sonrası kontrol edilemeyen kanama ve tekrar ameliyat riskinin olması
• Çok düşük düzeyde gözlenen yara dokusu oluşumu riski
• İmplantın çıkarılmasını gerektirecek çok düşük oranda gözlenen doku kaybı (erozyon) riski
• Sertleşme sırasında glans büyümez
• Penil implantlar penisi büyütmez veya radikal prostatektomi, radyasyon tedavisi, yaşlanma, kilo alma veya uzun süreli SS’ye bağlı penis uzunluğu kaybını düzeltmez

Penil Protez Nedir?

Penil protez ya da halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu cinsel ilişki için gerekli olan penis sertleşmesini doğal yolla gerçekleştiremeyen ve daha basit tedavilere cevap vermeyen erkeklerde uygulanan bir yapay penis modelinin vücut içerisine yerleştirilmesi operasyonudur.

Penil protezler genellikle silikon alaşımlı materyallerden yapılamakta ve genelde her bir penis içinde var olan 2 süngerimsi haznenin içerisine yerleştirilmektedir.Dolayısıyla hastalarda penis protezi ameliyatı yapıldığı zaman 2 çubuk bir penis içine yerleştirilmektedir.

Penil protezin bükülebilir sabit modelleri olduğu gibi normal halde yumuşak olan içine su dolduğunda hazır hale gelerek sert ve ilişkiye hazır bir penisi  ortaya çıkaran modelleri de vardır.

Penil Protez Nedir ?

Penil protez, penisin içerisine yerleştirilen, silikondan yapılmış 2 tane silindir çubuktur. Penisin üzerinden yapılan kesiden girilerek, sağ ve sol tarafa olmak üzere 2 tane protez yerleştirilir. Dışarıdan bakıldığında protez bulunduğu anlaşılmaz. 3 çesit protez vardir:

1. Bükülebilir Protezler:

Peni Protez NedirOrtasından tel geçer. Böylelikle yukarı veya aşağı bükülebilir. Çok parçalı olmadığından sık bozulmaz ve en az sıkıntı oluşturan tip protezlerdir. Kullanımı oldukça basittir. Diğerlerinden daha ucuzdur. Ama devamlı sert halde kalması ve bilhassa şort veya mayo giyildiği zaman dışarıdan görünümü rahatsız edici olabilir. Bir diğer tip bükülebilir protez çeşidi ise menteşeli olanlardır. Bunların ortasında iç içe geçmiş mekanik ufak menteşeler yer alır ve büküldükleri zaman o pozisyonda kalırlar. Pratik ve kolay bükülebilir olması hastaya kullanım kolaylığı sağlar. Ama dirençleri daha zayıftır. Bazen ses yapabilir.

2. İki Parçalı Şişirilebilir (pompalı) Protezler:

Bu protezlerin penis içerisine yerleştirilen silindir çubukları şişebilir özelliktedir. Skrotum içerisine konulan bir pompa yardımıyla şişirildiği zaman penis de sertleşir. İlişkiden sonra pompa hafif bir sıkma hareketi ile sıkılarak penisin içi boşaltılır ve penis inik pozisyonuna geçer. Böylelikle normal, fizyolojik şekle uygun bir kullanım gerçekleşir. İnik pozisyonda iken giysi dışından rahatsız edici bir görüntü vermediği için daha estetik bir görünüm sağlanır. Ama çok parçalı ve inovatif bir mekanizmaya sahip olması nedeni ile sık bozulabilir (Tüm hastalar içinde ortalama %5’inde bozulma meydana gelebilir). Maliyeti en pahalı olan protez tipidir. Her hasta tarafından pratik kullanılamayabilir. Protez uygunluğu hasta tarafından seçilmelidir. Skrotum içerisinde bulunan pompa çalıştırılırken bazen ciltte tahriş ve ağrı olabilir. Ayrıca bozulma riskine karşı 5 yıl boyunca garantilidir.

3. Üç Parçalı Şişirilebilir (pompalı) Protezler: 

2 Parçalılardan farklı olarak içi su dolu depo kısmi yer alır ve mesanenin yanına yerleştirilir. Pompası 2 parçalı protez ile aynı şekilde çalıştırılır. Bunların su depoları silindir çubuklar üstünde bulunmadığından ve daha büyük olduğu için protez aktive edildiğinde  daha çabuk ve sert şişebilir. Fakat, mekanik parça sayısı fazla olduğundan bozulma riski en çok olanıdır. Kozmetik açıdan bakıldığında doğal penis yapısına en yakın görünüm bu protez ile sağlanır. Maliyeti bükülebilir protezlerden daha fazladır. Ayrıca bozulma riskine karşı 5 yıl boyunca garantilidir.

Siz de bu yöntemler hakkında daha geniş bilgi edinebilmek için  https://www.urolojiuzmani.org/iletisim adresini ziyaret edebilirsiniz.